อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน พิธีบวงสรวงพระพลบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ครบรอบ 21 ปี ++++++++++++++++++++++++++++ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดพิธีบวงสรวงพระพลบดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ครบรอบ 21 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริวัฒน์ วรรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดย พ.อ.อ. อธิสันต์ ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ เริ่มประกอบพิธีทางพราหมณ์โดยอาจารย์วิษณุกร ทรายแก้ว ในเวลา 09.00 น. ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประธานในพิธีหลั่งน้ำเจิม ผูกผ้าแพร ปิดทอง คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองและคล้องมาลัยข้อพระกรณ์องค์พระพลบดี และจุดเทียนธูปบูชาองค์พระพลบดี ตามการจุดเทียนนวโลกุตรเล่มที่ 1 - 8 ตามลำดับ โดยมีคณะผู้บริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่จังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ,นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง , ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ,ผศ.ดร. ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ,ผศ.ดร. สันติ สิทธิจันดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ , นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ,นางศุนิสา ดาวเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ,นายปลวัช รุจิรกาล ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสื่อมวลชน พร้อมรับชมชุดการแสดงถวายเทพยดาจำนวน 3 ชุด คือ เทพบันเทิง, กลองปูจา นกกินกล่า และ นาฏมวยไทย